single herbs

Chinese Pinyin / Latin

Ai Ye Tan Artemisiae Argyi Folium
Ba Ji Tian Morindae Officinalis Radix
Bai Bian Dou Lablab Semen Album
Bai Bu (Zhi) Stemonae Radix
Bai Fu Zi Typhonii Gigantei Rhizoma
Bai Guo Ginkgo Semen
Bai He Lilii Bulbus
Bai Hua She She Cao Hedyotis Diffusae Herba
Bai Ji Bletillae Rhizoma
Bai Ji Li (Chao) Tribuli Fructus
Bai Jiang Cao Patriniae Herba
Bai Jie Zi (Chao) Sinapis Albae Semen
Bai Mao Gen Imperatae Rhizoma
Bai Qian Cynanchi Stauntonii Rhizoma
Bai Shao (Chao) Paeoniae Radix Alba Praeparatum
Bai Shao Paeoniae Radix Alba
Bai Tou Weng Pulsatillae Radix
Bai Wei Cynanchi Atrati Radix
Bai Xian Pi Dictamni Cortex
Bai Zhi Angelicae Dahuricae Radix
Bai Zhu (Chao) Atractylodis Macrocephalae Rhizoma Praep.
Bai Zhu Atractylodis Macrocephalae Rhizoma
Bai Zi Ren Platycladi Semen or Biotae Semen
Ban Lan Gen Isatidis Radix
Ban Xia (Fa) Pinelliae Rhizoma
Ban Zhi Lian Scutellariae Barbatae Herba
Bei Sha Shen Adenophorae seu Glehniae Radix
Bei Xie Dioscorea Sativa Rhizoma
Bi Xie Dioscoreae Hypoglaucae Rhizoma
Bian Xu Polygoni Avicularis Herba
Bo He Menthae Herba
Bu Gu Zhi (Yan) Psoraleae Fructus
Can Sha Bombycis Faeces
Cang Er Zi (Chao) Xanthii Fructus
Cang Zhu (Fu Chao) Atractylodis Rhizoma
Cao Dou Kou Alpiniae Katsumadai Semen
Cao Wu (Zhi) Aconitum kusnezoffi Radix Praeparatum
Ce Bai Ye Platycladi Cacumen
Chai Hu Bupleuri Radix
Chan Tui Cicadae Periostracum
Che Qian Cao Plantaginis Herba
Che Qian Zi (Yan) Plantaginis Semen
Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium
Chen Xiang Aquilariae Lignum Resinatum
Chi Shao Paeoniae Radix Rubra
Chong Wei Zi Leonuri Fructus
Chuan Bei Mu Fritillariae Cirrhosae Bulbus
Chuan Lian Zi (Chao) Toosendan Fructus
Chuan Niu Xi Cyathulae Radix
Chuan Wu (Zhi) Aconitii Carmichaeli Radix Praeparatum
Chuan Xin Lian Andrographitis Herba
Chuan Xiong Chuanxiong Rhizoma
Chun Pi (Fu Chao) Ailanthis Cortex
Ci Shi (Duan) Magnetitum
Ci Wu Jia Eleutherococci Senticosi Radix et Caulis
Da Fu Pi Arecae Pericarpium
Da Huang Rhei Radix et Rhizoma
Da Huang (Shu) Rhei Radix et Rhizoma Praeparatum
Da Ji Cirsii Japonici Herba seu Radix
Da Qing Ye Isatidis Folium
Da Zao Jujubae Fructus
(Dai) Zhe Shi Haematitum
Dan Dou Chi Sojae Semen Praeparatum
Dan Nan Xing Arisaema cum Bile
Dan Shen Salviae Miltiorrhizae Radix
Dan Zhu Ye Lophatheri Herba
Dang Gui Angelicae Sinensis Radix
Dang Gui (Jiu) Angelicae Sinensis Radix Praeparatum
Dang Shen Codonopsis Radix
Deng Xin Cao Juncus Medulla
Di Fu Zi Kochiae Fructus
Di Gu Pi Lycii Cortex
Di Long Pheretima
Di Long (Zhi) Pheretima Praeparatum
Di Yu (Tan) Sanguisorbae Radix
Ding Xiang Caryophylli Flos
Dong Gua Zi Benincasae Semen
Dong Kui Zi Malvae Semen
Bai Dou Kou Amomi Fructus Rotundus
Du Huo Angelicae Pubescentis Radix
Du Zhong (Yan) Eucommiae Cortex
E Bu Shi Cao Centipeda Herba
E Jiao Asini Corii Colla
E Zhu Curcumae Rhizoma
Fang Feng Saposhnikoviae Radix
(Fen) Fang Ji Stephaniae Tetrandrae Radix
Fo Shou Citri Sarcodactylis Fructus
Fu Ling Poria Cocos
Fu Ling Pi Poriae Cocos Cortex
Fu Pen Zi Rubi Fructus
Fu Shen Poria Sclerotium Fushen
Fu Xiao Mai Tritici Fructus Levis
Fu Zi (Zhi) Aconiti Fuzi Radix Praeparatum
Gan Cao Glycyrrhizae Radix
Gan Jiang Zingiberis Rhizoma
Gao Ben Ligustici Rhizoma
Gao Liang Jiang Alpiniae Officinarum Rhizoma
Ge Gen Puerariae Radix
Gou Qi Zi Lycii Fructus
Gou Teng Uncariae Ramulus cum Uncis
Gu Jing Cao Eriocauli Flos
Gu Sui Bu Drynariae Rhizoma
Gu Ya (Chao) Setariae Fructus Germinatus
Gua Lou Trichosanthis Fructus
Gua Lou Pi Trichosanthis Pericarpium
Gua Lou Ren Trichosanthis Semen
Gui Ban Testudinis Plastrum
Gui Zhi Cinnamomi Ramulus
Hai Piao Xiao Sepiae Endoconcha
Hai Tong Pi Erythrinae Cortex
Hai Zao Sargassum
He Huan Hua Albizziae Julibrissin Flos
He Huan Pi Albiziae Cortex
He Shou Wu (Zhi) Polygoni Multiflori Radix
He Ye Nelumbinis Folium
He Zi Chebulae Fructus
Hei Zhi Ma Sesamum Indicum Semen
Hong Hua Carthami Flos
Hong Teng Sargentodoxae Caulis
Hou Po (Jiang) Magnoliae Officinalis Cortex
Hu Po Succinum
Hu Zhang Polygoni Cuspidati Rhizoma
Hua Jiao Zanthoxyli Pericarpium
Ju Hong Citri Reticulatae Pericarpium Rubrum
Hua Shi Talcum
Huai Hua (Chao) Sophorae Flos
Huang Bai Phellodendri Cortex
Huang Jing (Jiu) Polygonati Rhizoma
Huang Lian Coptidis Rhizoma
Huang Qi (Mi) Astragali Radix Praeparatum
Huang Qi Astragali Radix
Huang Qin (Jiu) Scutellariae Radix
Huo Ma Ren Cannabis Semen
Huo Xiang Pogostemonis Herba
Ji Nei Jin (Zhi) Galli Gigeriae Endothelium Corneum
Ji Xue Teng Spatholobi Caulis
Jiang Huang Curcumae Longae Rhizoma
Jiang Can (Chao) Bombyx Batryticatus
Jiang Xiang Dalbergiae Odoriferae Lignum
Jiao Gu Lan Gynostemmatis Rhizoma seu Herba
Jie Geng Platycodonis Radix
(Jin) Gou Ji (Tang) Cibotii Barometz Rhizoma
Jin Qian Cao Lysimachiae Herba
Jin Yin Hua Lonicerae Flos
Jin Ying Zi Rosae Laevigatae Fructus
Jing Jie Schizonepetae Herba
Jiu Cai Zi Allii Tuberosi Semen
Ju He Citri Reticulatae Semen
Ju Hua Chrysanthemi Flos
Ju Ye Citri Reticulatae Folium
Jue Ming Zi (Chao) Cassiae Semen
Ku Shen Sophorae Flavescentis Radix
Kuan Dong Hua (Mi) Farfarae Flos
Kun Bu Laminariae seu Eckloniae Thallus
Lai Fu Zi Raphani Semen
Li Zhi He Litchi Semen
Lian Qiao Forsythiae Fructus
Lian Zi Nelumbinis Semen
Lian Zi Xin Nelumbinis Plumula
Ling Zhi Ganoderma
Long Chi Mastodi Dentis Fossilia
Long Kui Solani Nigri Herba
Long Dan Gentianae Radix
Long Gu (Duan) Mastodi Ossis Fossilia Praeparatum
Long Gu Mastodi Ossis Fossilia
Long Yan Rou Longan Arillus
Lu Gen Phragmitis Rhizoma
Lu Jiao Jiao Cervi Cornu
Lu Jiao Shuang Cervi Cornu Degelatinum
Lu Lu Tong Liquidambaris Fructus
Luo Shi Teng Trachelospermi Caulis
Ma Chi Xian Portulacae Herba
Mai Dong Ophiopogonis Radix
Mai Ya (Chao) Hordei Fructus Germinatus
Man Jing Zi (Chao) Viticis Fructus
Mang Xiao Natrii Sulfas
Mei Gui Hua Rosa Rugosa
Mo Han Lian Ecliptae Herba
Mo Yao (Chao) Myrrha
Mu Dan Pi Moutan Cortex
Mu Gua Chaenomelis Fructus
Mu Hu Diu Oroxylum Indicum Semen
Mu Li (Duan) Ostreae Concha Praeparatum
Mu Li Ostreae Concha
Mu Tong Clematis Armandi Caulis
Mu Xiang Aucklandiae Radix
Niu Bang Zi Arctii Fructus
Niu Xi Achyranthis Bidentatae Radix
Nu Zhen Zi (Jiu) Ligustri Lucidi Fructus
Ou Jie Nelumbinis
Pang Da Hai Sterculiae Lychnophorae Semen
Pao Jiang Zingiberis Rhizoma Praeparatum
Pei Lan Eupatorii Herba
Pi Pa Ye (Mi) Eriobotryae Folium
Pu Gong Ying Taraxaci Herba
Pu Huang Typhae Pollen
Pu Huang (Tan) Typhae Pollen Praeparatum
Qian Cao Rubiae Radix
Qian Hu Peucedani Radix
Qian Shi Euryales Semen
Qiang Huo Notopterygii Rhizoma et Radix
Qin Jiao Gentianae Macrophyllae Radix
Qin Pi (Cu) Fraxini Cortex
Qing Dai Indigo Naturalis
Qing Hao Artemisiae Annuae Herba
Qing Pi Citri Reticulatae Pericarpium Viride
Qu Mai Dianthi Herba
Ren Shen (Bai) Ginseng Radix
Rou Cong Rong (Jiu) Cistanches Herba
Rou Dou Kou Myristicae Semen
Rou Gui Cinnamomi Cortex
Ru Xiang (Zhi) Olibanum
San Leng Sparganii Rhizoma
San Qi Notoginseng Radix
Sang Bai Pi (Mi) Mori Cortex
Sang Ji Sheng Taxilli Herba
Sang Piao Xiao Mantidis Ootheca
Sang Shen Mori Fructus
Sang Ye Mori Folium
Sang Zhi Mori Ramulus
Sha Ren Amomi Fructus
Sha Yuan Zi Astragali Complanati Semen
Shan Dou Gen Sophorae Tonkinensis Radix
Shan Yao Dioscoreae Rhizoma
Shan Zha Crataegi Fructus
Shan Zhu Yu (Jiu) Corni Fructus
She Chuang Zi Cnidii Fructus
She Gan Belamcandae Rhizoma
Shen Jin Cao Lycopodii Herba
Shen Qu (Jiao) Massa Medicata Fermentata
Sheng Di Huang Rehmanniae Radix
Sheng Jiang Zingiberis Rhizoma Recens
Sheng Ma Cimicifugae Rhizoma
Shi Chang Pu Acori Tatarinowii Rhizoma
Shi Gao Gypsum Fibrosum
Shi Hu Dendrobii Herba
Shi Jue Ming (Duan) Haliotidis Concha
Shi Liu Pi Granati Pericarpium
Shi Wei Pyrrosiae Folium
Shu Di Huang Rehmanniae Radix Praeparatum
Si Gua Luo Luffae Fructus Retinervus
Su Mu Sappan Lignum
Suan Zao Ren (Chao) Ziziphi Spinosi Semen Praeparatum
Suo Yang Cynomorii Herba
Tai Zi Shen Pseudostellariae Radix
Tan Xiang Santali Albi Lignum
Tao Ren (Dan) Persicae Semen
Tian Dong Asparagi Radix
Tian Hua Fen Trichosanthis Radix
Tian Ma Gastrodiae Rhizoma
Tian Nan Xing (Zhi) Arisaematis Rhizoma
Ting Li Zi (Bei) Lepidii/Descurainiae Semen
Tu Fu Ling Smilacis Glabrae Rhizoma
Tu Si Zi Cuscutae Semen
Wang Bu Liu Xing (Chao) Vaccariae Semen
Wei Ling Xian Clematidis Radix
Wu Jia Pi Cortex Acanthopanacis
Wu Mei Mume Fructus
Wu Wei Zi (Cu) Schisandrae Fructus
Wu Yao Linderae Radix
Wu Zhu Yu (Zhi) Evodiae Fructus
Xi Xian Cao Siegesbeckiae Herba
Xia Ku Cao Prunellae Spica
Xian He Cao Agrimoniae Herba
Xian Mao Curculiginis Rhizoma
Xiang Fu (Cu) Cyperi Rhizoma
Xiang Ru Moslae Herba
Xiao Hui Xiang (Yan) Foeniculi Fructus
Xiao Mai Tritici Fructus Levis
Xiao Tong Cao Tetrapanacis Medulla
Xie Bai Allii Macrostemonis Bulbus
Xin Yi Magnoliae Flos
Xing Ren (Dan) Armeniacae Amarum Semen
Xu Chang Qing Cynanchi Paniculati Radix et Rhizoma
Xu Duan Dipsaci Radix
Xuan Fu Hua Inulae Flos
Xuan Shen Scrophulariae Radix
Yan Hu Suo (Cu) Corydalis Rhizoma
Ye Jiao Teng Polygoni Multiflori Caulis
Ye Ju Hua Chrysanthemi Indici Flos
Yi Mu Cao Leonuri Herba
Yi Yi Ren Coicis Semen
Yi Yi Ren (Fu Chao) Coicis Semen Praeparatum
Yi Zhi Ren Alpiniae Oxyphyllae Fructus Praeparatum
Yin Chai Hu Stellariae Radix
Yin Chen Artemisiae Scopariae Herba
Yin Yang Huo Epimedii Herba
Yu Jin Curcumae Radix
Yu Li Ren Pruni Semen
Yu Mi Xu Maydis Stigma
Yu Xing Cao Houttuyniae Herba
Yu Zhu Polygonati Odorati Rhizoma
Yuan Zhi (Zhi) Polygalae Radix
Zao Jiao Ci Gleditsiae Spina
Ze Lan Lycopi Herba
Ze Xie Alismatis Rhizoma
Zhe Bei Mu Fritillariae Thunbergii Bulbus
Zhen Zhu Mu Concha Margaritifera
Zhi Gan Cao Glycyrrhizae Radix Praeparatum
Zhi Mu Anemarrhenae Rhizoma
Zhi Ke (Fu Chao) Aurantii Fructus
Zhi Shi (Fu Chao) Aurantii Fructus Immaturus
Zhi Zi (Jiu) Gardeniae Fructus
Zhu Ling Polyporus
Zhu Ru (Jiang) Bambusae Caulis in Taenia
Zi Cao Arnebiae/Lithospermi Radix
Zi Hua Di Ding Violae Herba
Zi Su Geng Perillae Caulis
Zi Su Ye Perillae Folium
Zi Su Zi (Chao) Perillae Fructus
Zi Wan (Mi) Asteris Radix